Polityka Prywatności

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności Strony i Sklepu Internetowego techcomp.com.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: http://techcomp.com.pl/polityka-prywatnosci/
3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca, tj. Techcomp Krzysztof Jankowskiz siedzibą w Płocku adres: Kolegialna 41, 09-407 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o numerze REGON 610268609, o numerze NIP 7740004429.

Zbierane dane

Dane użytkowników strony internetowej mogą być zbierane automatycznie lub po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika.

 1. Komentarze

Gdy odwiedzający zostawiają komentarze na stronie, przechowujemy dane przekazane w formularzu oraz IP odwiedzającego w celu ochrony przed spamem.

Anonimowy ciąg stworzony z twojego adresu email może zostać przekazany do serwisu Gravatar w celu sprawdzenia używania go. Polityka prywatności serwisu Gravatar dostępna jest tu: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza, twoje zdjęcie profilowe widoczne jest publicznie przy twoim komentarzu.

2. Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

3. Formularze kontaktowe

Cookies – „ciasteczka”

Jeśli zamieścisz komentarz na naszej stronie możesz zdecydować się na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska, adresu mailowego i strony w „ciasteczkach” (tzw. cookies) w celu udogodnienia byś nie musiał wpisywać swoich danych przy ponownym zamieszczaniu komentarza. „Ciasteczka” będą istniały przez okres roku.

Jeśli masz konto i logujesz się na tę stronę, prześlemy tymczasowe „ciasteczko” w celu zbadania czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Takie „ciasteczko” nie zawiera żadnych danych osobistych i jest wyrzucane po zamknięciu przeglądarki.

Po zalogowaniu się, utworzone zostaną „ciasteczka” służące zapamiętaniu informacji o twoim logowaniu oraz twoich preferencji wyświetlanych na ekranie. „Ciasteczka” logowania trwają przez 2 dni, a „ciasteczka” z preferencjami wyświetlania na ekranie przez jeden rok.

4. Załączone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać dołączone treści (video, zdjęcia, artykuły, itp.). Dołączone treści z innych stron zachowują sie tak jak gdyby odwiedzający odwiedził te strony.

Strony te mogą zawierać dane o tobie, używać „ciasteczek”, dołączać dodatkowe formy śledzenia pochodzące od innych firm oraz monitorować twoją interakcję z dołączonymi treściami.

 

Analityka

Z kim dzielimy się twoimi danymi. Jak długo przechowujemy dane

 1. Jeśli zamieścisz komentarz, komentarz i meta dane zachowane zostają na czas nieokreślony. Ma to na celu rozpoznawanie i zatwierdzanie następujących komentarzy automatycznie zamiast przetrzymywania ich w oczekiwaniu do moderowania.
 2. Dla użytkowników zarejestrowanych na naszej stronie, przechowujemy informacje osobiste które dostarczają w swoim profilu. Wszyscy użytkownicy mają prawo wglądu, edycji lub mogą usunąć swoje osobiste informacje w każdej chwili (za wyjątkiem zmiany nazwy użytkownika). Administratorzy strony mają prawo wglądu i edycji tych informacji.
 3. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, a także powierzenie danych może nastąpić m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług.
 4. Usługodawca, Sprzedający, lub podmiot trzeci z którym Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Usługodawca oraz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jak chronimy twoje dane

 1. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę oraz Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.