Regulamin

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmy Techcomp Krzysztof Jankowski, za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.eratech.eu zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Techcomp Krzysztof Jankowski z siedzibą w Płocku, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

IDEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. Adres poczty elektronicznej sprzedawcy – to techcomp@techcomp.com.pl.
2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
4. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
5. Formularz konta – formularz pozwalający w sklepie internetowym „eratech.eu” na rejestrację konta.
6. Formularz zamówienia – formularz służący w sklepie internetowym „eratech.eu” do złożenia zamówienia.
7. Gość – jest to klient, korzystający ze sklepu internetowego „eratech.eu” bez zalogowania do konta, mający możliwość do przeglądania zawartości sklepu Internetowego „eratech.eu” i składania zamówienia na produkty.
8. Hasło – jest to ciąg zawierający dowolne litery i cyfry, wprowadzane przy rejestracji konta przez zarejestrowanego Klienta, a następnie wprowadzonych przy logowaniu się do konta.
9. Klient – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną oraz z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
10. Konsument – to klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Konto Klienta – jest to funkcja sklepu internetowego „eratech.eu” zindywidualizowana dla każdego Klienta i uruchomiona na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
12. Login – to właściwy adres poczty elektronicznej Klienta używany przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz przy rejestracji i logowaniu się do konta.
13. Produkt/y – rzeczy ruchome oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „eratech.eu”
14. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Przesyłka – to produkty zapakowane i przesłane klientowi, na podstawie złożonego przez niego zamówienia.
16. Sprzedawca – to firma Techcomp Krzysztof Jankowski z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 41 NIP: 774-000-44-29, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON: 610268609, bęc właścicielem sklepu internetowego www.eratech.eu.
17. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
18. Strona SklepuInternetowego – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie eratech.eu
19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktów zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na skutek złożenia przez Klienta zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

20. Usługi elektroniczne – są to świadczone nieodpłatnie przez sprzedawcę na rzecz klientów usługi, w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), na zasadach określonych w regulaminie.

21. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze sprzedawcą umowę sprzedaży określonych produktów.

22. Zarejestrowany Klient – to klient, który korzysta ze sklepu „eratech.eu” po rejestracji i zalogowaniu się do konta, mający możliwość przeglądania zawartości sklepu „eratech.eu”, jak i składania zamówień na produkty.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego eratech.eu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Sklepu Internetowego (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Sklepu Internetowego, zapisywane są za pomocą serwera Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Wykorzystanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient ma możliwość wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak doprowadzić do utrudnień lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego.
5. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

III. REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji w Sklepie Internetowym.
2. Rejestracji,Klient dokonuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu Internetowego i następnie przesłanie go Sprzedawcy przy pomocy odpowiedniego pola w formularzu. W czasie rejestracji Klient ustala swoje indywidualne Hasło oraz może zapoznać się i zaakceptować Regulamin zaznaczając odpowiednie pole w formularzu.
3. Klient po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na swój adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji od Sprzedawcy. W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, bez możliwości zamiany Loginu.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Strona Sklepu Internetowego zawiera informacje, które nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Zamówienia za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego www.eratech.eu można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym, poprzez koszyk zamówień, w którym najpierw gromadzi produkty, następnie w formularzu zamówień wskazuje sposób dostawy, formę płatności, wypełnia wszystkie pola kontaktowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Sklepu Internetowego przycisk „Zamów i zapłać”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

5. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Sprzedawca następnie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, a moment jego otrzymania przez Klienta jest chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Sprzedawca po zawarciu Umowy sprzedaży, potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

V. INFORMACJE O PŁATNOŚCACH

1.Na stronie Sklepu Internetowego wszystkie zamieszczone przy danych Produktach ceny są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

2.1.      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków  na rachunek bankowy Sprzedawcy);

2.2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);

2.3. gotówką za pobraniem, to płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po            przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia) do zamówień o łącznej wysokości do 5000,00 zł;

3. Sprzedawca na Stronie Sklepu Internetowego każdorazowo informuje Klienta o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca przyjmuje płatności wyłącznie w złotych polskich lub euro (PLN, EUR).
5. Sprzedawca nie stosuje odroczonych form płatności („na termin”), nie udziela leasingu.

VI. REALIZACJA DOSTAW

1. Dostawy Produktów są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Sklepu Internetowego liczony jest w Dniach Roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Sklepu Internetowego liczony jest w Dniach Roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

4. Po wybraniu przez Klienta opcji „dostawa kurierem”, zamówione Produkty dostarczane są za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.Klient jest zobowiązany do zbadania doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

VII. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Konsument w zgodzie z zasadami wskazanymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie Kodeks Cywilny, może na zakupiony Produkt złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

2. Sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli produkt kupiony przez konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

3.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

3.2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

3.3. nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

3.4. została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w przypadku nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż dwa lata od jej wydania konsumentowi.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność innej osoby albo jest obciążona prawem inne osoby, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania przesyłki konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Konsument, który składa reklamację z tytułu rękojmi powinien:

11.1. podać dane umożliwiające jego identyfikacje,

11.2. powiadomić o tym sprzedawcę, opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.

11.3. umożliwić sprzedawcy zbadanie rzeczy poprzez dostarczenie reklamowanego Produktu do zbadania, na adres Sprzedawcy, chyba że strony ustalą inny sposób odbioru, nienaruszający jednak uprawnień konsumenta, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

11.4. sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację i powiadamia konsumenta o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Konsument przysługuje prawo wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

13. Konsument może, ale nie musi skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem:

VIII. GWARANCJA

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.

2. W przypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Sklepu Internetowego.

XIX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
3. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. W przypadku,kiedy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać obie strony.
7. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci płatności otrzymane od Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu wraz z dowodem zakupu.
8. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki tj. innych niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

9. Klient jest zobowiązany zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

X. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

1.1. formularz kontaktowy

1.2. prowadzenie konta Klienta

2. Nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy.

4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klientowi, jak i Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KLIENTÓW

1. Sprzedawca korzysta z danych i zapewnia im bezpieczeństwo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych klientów przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione; podejmuje również działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych klientów.

2. Sprzedawca nie przechowuje danych klientów dłużej niż jest to konieczne, ze względu na cele wskazane wyraźnie w regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych klienta po zakończeniu korzystania z usługi elektronicznej. Po zakończeniu korzystania przez klienta z usługi elektronicznej sprzedawca może przetwarzać tylko te spośród danych które są:

3.1. niezbędne do rozliczenia umowy sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
3.2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług elektronicznych przez sprzedawcę, za zgodą klienta,

3.3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi elektronicznej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

3.4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.